20071124_115429_Pushkar_India_Rajasthanis_Skydive_Demo.jpg
 
20071124 115429 Pushkar India Rajasthanis Skydive Demo